குளோபல் mixology லா தீர்ப்பு ரும்பா வகிக்கிறது

இந்த வீடியோவை பாருங்கள் குளோபல் mixology எல்.ஏ. தீர்ப்பு ரும்பா விளையாடும்!