स्वतंत्र Percussionist / हात ढोल बजाउने व्यक्ति

pe vi drummingdrumming vi pe 7drumming vi pe 5 croppe vi drumming 2 crop

डन Drake आफ्नो पार्टी टक्कर र डीजे नृत्य सेट सुरु हुनेछ! Please contact her for your next party event!

त्यो पनि एफ्रो क्युबा Folkloric र ब्राजिलका साम्बा Batucada शैलीहरू मा पोख्त एक adept Conga खेलाडी.